Relaterte tilstander

Kronisk tretthet eller tilstander beslektet med ME (Myalgisk encehalomyelopati) utredes gjerne hos endokrinolog, nevrolog eller infeksjonsmedisiner, ettersom årsaken ikke er kjent.

Uspesifikke anfallssymptomer kan for eksempel skyldes systemisk mastocytose (en sjelden mastcellesykdom/blodsykdom som gir utslag spesielle blodtester, og gjerne også hudforandringer/utslett). Også såkalt mastcelleaktiveringssyndrom (MCAS) kan gi svært sammensatte helseplager, og det tar ofte lang tid og flere prøvetakinger før man får etablert diagnosen.

Carcinoid syndrom

ledsages av anfallssymptomer og diareplager, og skyldes vanligvis en liten svulst i tarmsystemet eller i lungene. Man regner med 1-2 nye tilfeller per 100'000, dvs. 50-100 nye tilfeller i Norge per år. Porfyri-sykdommer kan gi mange uforklarlige symptomer (magesmerter, nevrologiske og psykiske symptomer, samt unormal lysømfintlighet, avhengig av porfyri-type). Samtidig prøvetaking av blod, urin og avføring (til analyse ved et spesialisert laboratorium ved Haukeland sykehus) kan ev. bekrefte diagnosen.

En rekke arvelige sykdommer (syndromer) kan være ledsaget av hormonforstyrrelser (se Frambu senter for sjeldne sykdommer).

Enkelte hudsykdommer/-forandringer kan ha sitt utspring i underliggende hormonsykdommer (for eksempel acanthosis nigricans, rosen eller trøske ved diabetes mellitus). Vitiligo (hvite flekker i huden) kan være del av sykdom med multiple hormonutfall (autoimmunt polyendokrint syndrom). Det samme gjelder for alopeci (hårtap). .

Mange hormonsykdommer kan ubehandlet ledsages av psykiske symptomer, som igjen kan misoppfattes som psykisk sykdom.